Kies jouw taal

Algemene voorwaarden

1. Onze Algemene Verkoopvoorwaarden primeren ten opzichte van de voorwaarden van onze medecontractanten.

2. Een bestelling wordt pas definitief na de schriftelijke aanvaarding van onze kant en/of de levering door onze onderneming, maar de koper blijft door zijn bestelling gebonden zolang we hem onze weigering niet meegedeeld hebben.

3. Alle geplaatste bestellingen worden als bindend beschouwd. Zij kunnen niet eenzijdig door de koper opgezegd worden. Bij eenzijdige opzegging van de koopovereenkomst, om welke reden ook, zal ten titel van forfaitaire schadevergoeding door de koper een bedrag van 15 % (of van 30 % voor specifieke opbouwmachines) op de prijs der overeenkomst betaald worden aan HILAIRE VAN DER HAEGHE NV, dit onder voorbehoud dat deze schadevergoeding kan vermeerderd worden op basis van de werkelijk geleden en bewezen schade, alsmede de kosten opgelopen ten gevolge van ontbinding.

4. De leveringstermijnen bepaald in de bestelbon of in de orderbevestiging zijn niet bindend en worden slechts als aanwijzing gegeven, zodanig dat, in afwijking van de artikels 1610 en 1611 van het Burgerlijk Wetboek, een eventuele vertraging, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd, aan de koper in geen geval recht geeft op schadevergoeding. Indien echter de overeengekomen termijn met meer dan 90 dagen overschreden werd, zou de koper de verkoop kunnen verbreken, na een ingebrekestelling aan de verkoper bij aangetekend schrijven; deze verbreking kan slechts uitwerking hebben 30 dagen na de verzending van de ingebrekestelling.

5. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord zijn de prijzen van onze goederen of van onze diensten “vanaf onze uitbatingzetel” of “vanaf de fabriek”. De koper moet de goederen bij hun aankomst nakijken en moet zijn grieven op het transportdocument vermelden.

6. Indien de koper binnen 5 werkdagen na het bericht van ter beschikkingstelling het verkochte materieel niet in bezit genomen heeft, zal de verkoper het recht hebben de verkoop te verbreken, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Hij kan dan ook van de koper, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, een vergoeding eisen gelijk aan 15 % (of van 30 % voor specifieke opbouwmachines) van de overeengekomen verkoopprijs.

7. Behoudens andersluidend akkoord, gebeurt de betaling van onze facturen op onze domicilie volgens de voorwaarden die in het verkoopcontract en op onze facturen vermeld staan. De facturen die op de vervaldag niet betaald zijn, leveren van rechtswege en zonder aanmaning interesten op tegen een maandelijks percentage van 1,50 %. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, zal de verschuldigde hoofdsom bovendien automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 20 %, met een minimum van 150 Euro en dit bij wijze van schadevergoeding, zonder afbreuk te doen aan de conventionele verwijlinteresten, de gerechtelijke interesten en de eventuele gerechtskosten.

8. Zolang de prijs niet voldaan is door de koper, behouden wij de eigendom van de relevante producten. Indien de koper zijn betalingsverplichting niet nakomt, dan hebben wij het recht om de relevante producten terug te nemen. Ingeval van (dreigend) beslag bij of faillissement van de koper, dient deze onmiddellijk ons hierover berichten en de beslaglegger of curator van het faillissement schriftelijk informeren over ons

eigendomsvoorbehoud op de niet-betaalde producten. Niettegenstaande het voorgaande is de koper vanaf de levering aansprakelijk voor het verlies en/of de schade aan het geleverde materiaal.

9. Elke klacht moet noodzakelijk meegedeeld worden in een aangetekende brief binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of de dienstverlening en/of binnen de acht dagen nadat de klacht redelijkerwijze had moeten ter kennisgenomen zijn door de koper. Na deze termijn zullen alle klachten als nul en van gener waarde beschouwd worden, behalve als er een schriftelijk andersluidend akkoord gemaakt werd.

10. Afmetingen, gewichten, prestaties en uitrustingen die in de folders en catalogi vermeld staan, zijn slechts benaderend en kunnen bovendien verschillen van land tot land. Ze maken geen deel uit van het contract.

11. Onze agenten en vertegenwoordigers zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten, nooit gemachtigd om het bedrag van onze facturen te innen.

12. Het materiaal geniet van de waarborg die door de fabrikant gegeven wordt. Onze aansprakelijkheid is bij uitdrukkelijke overeenkomst beperkt tot de herstelling of de kosteloze ruil van de onderdelen die als defect erkend werden door ons, met uitsluiting van alle schadevergoedingen om welke reden ook. De vervangen onderdelen blijven onze eigendom.

13. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken moet door de koper ingesteld worden binnen de 2 maand na het ontdekken van het gebrek en binnen het jaar na de levering. De verkoper kan hierbij enkel verplicht worden tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen. Geen andere schade komt in aanmerking voor vergoeding.

14. Alle betwistingen van gelijk welke aard zullen uitsluitend onderworpen zijn een Belgisch recht en voorgelegd worden aan de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement ANTWERPEN (afdeling Antwerpen).

15. Geen van de Partijen zal op eender welke manier verantwoordelijk gehouden worden ten opzichte van de ander voor de niet-uitvoering, de vertraging in de uitvoering of de gebrekkige uitvoering van hun respectieve verplichtingen krachtens deze Overeenkomst, met inbegrip van o.a. eender welk aankoopcontract dat zou voortvloeien uit een gebeurtenis van Overmacht. Voor de doeleinden van deze bepaling zal 'Overmacht' doelen op elk voorval buiten de redelijke controle van de Partij om dat een impact heeft op het nakomen door deze Partij van haar verplichtingen krachtens de huidige Overeenkomst, met inbegrip van o.a. stakingen, oorlogen, incidenten, rellen, natuurrampen, epidemie, een verstoorde communicatie, nationale of lokale noodgevallen, (semi) lockdown, besluiten of omissies van regeringen of regelgevende instanties en wettelijke verbodsbepalingen.

16. De Franstalige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn een vertaling van de Nederlandstalige Algemene Verkoopvoorwaarden; bij tegenstrijdigheid of onduidelijkheid tussen beide versies, hebben de Nederlandstalige Algemene Verkoopvoorwaarden in hun geheel voorrang op de Franstalige.